Amaç ve Kapsam

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) dergisi, psikolojik süreçler bağlamında psikolojinin tüm alt dalları ve teorileri dahil olmak üzere din, maneviyat ve maneviyat ile ilgili bütün konular, kültüre duyarlı danışma kuram ve uygulamaları ile ilgili yapılan bilimsel araştırma ve çalışmaları yayımlayan hakemli, uluslararası bilimsel bir dergidir.

Psikoloji biliminin bakış açısından, maneviyat olgusunun geniş alanı içinde yer alan kavramlar ve yapılar, manevi yönelimli ve kültüre duyarlı psikoterapi ve danışmanlık müdahaleleri ve dünyadaki bütün manevi gelenekler üzerinde yapılacak incelemeler ve bunlarla ilgili araştırma konuları derginin yayın kapsamına girmektedir. Derginin vizyonu, alanındaki bilimsel araştırma, kuram ve uygulama arasındaki bağları güçlendirmek, canlandırmak ve ulusal, uluslararası ve disiplinler arası bilimsel iletişimi kolaylaştırmaktır. SPC, bilimsel yöntem, etik ve bilimsel katkıların akademik sunumu ile ilgili uluslararası standartlara uygun, disiplinler arası bir forum olmayı amaçlamaktadır.

SPC hakem kurulu ve editörleri makale adaylarının olumlu yönde değerlendirilmesine etki eden bazı özellikleri dikkate almaktadırlar: (1)Makalenin kayda değer kuramsal katkıları. (2)İncelenen konu üzerinde mevcut alan yazının ilişkisinin açık bir şekilde kurulmuş olması. (3) Araştırmanın yöntemsel ve kavramsal olarak özgün katkılar sunmasının yanı sıra sistematik bir şekilde sunulmuş olması. (4) Kullanılan yöntemlerin yenilikçi ve özgün olması ve öz-bildirim dışındaki verilerin de kullanılmış olması. (5) İleride yapılacak araştırmalar, ulusal ve uluslararası bağlamlarda araştırma, kuram ve uygulamalara yön verecek önemli önerilerde bulunulması.

SPC, manevi psikoloji ve danışmanlık alanlarında birçok farklı disiplinde yapılan araştırmaları bir araya getiren hakemli araştırma raporları, kuramsal makaleler ve kitap incelemeleri yayımlamaktadır. Kuramsal ve ampirik araştırma raporları, vaka incelemeleri, manevi psikoloji ve danışma alanına ilişkin olgular üzerinde yapılan tarihsel çalışmalar, derginin yayın alanına girmektedir.