Kitap Değerlendirmesi için Notlar

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) değerlendirme yazıları da yayımlamaktadır. Dergi editöryası değerlendirme yazılarının da akademik yayım ağı içerisinde önemli bir yer tuttuğunu düşünmektedir.

İngilizce olarak yazılmış kitap özetleri kabul edilmektedir. Dergide yayımlanan değerlendirme yazıları da makalelerde olduğu üzere DOI (Digital Object Identifier) numarası ile yayımlanmakta ve derginin tarandığı indekslere gönderilmektedir.

Kitap Değerlendirme Yazısı Nedir?

Değerlendirme yazısı, derleme ya da telif bir yayının (kitap, makale, derleme vb.) tartışılması için kaleme alınan tanıtıcı olmakla birlikte üzerine çalışılan esere eleştirel yorumlarda ve katkılarda bulunan metindir.

Değerlendirme yazısı kitap raporundan farklıdır. Bir kitap raporu yalnız kitabın içeriğine yönelik bilgilendirmede bulunur, akademik değerlendirme yazısında ise ele alınan içerik yazının yalnızca bir kısmını teşkil eder.

Bir değerlendirmeden beklenen değerlendirilen metnin konusuna ve bu konunun işleniş şekline, öne sürülen düşünceleri kritik ederek yapıcı yorumlar getirmesidir. Ayrıca öne çıkan düşüncelerin eleştirel bir üslupta tenkidinin yapılması, görüşlerin tutarlılığının, kaynakların kullanılış şeklinin tartışılması gerekir.

Değerlendirmeyi Yazarken

Değerlendirme yazarı çalışmasını düzenlerken, aşağıdaki hususların içerikte yer aldığından emin olmalıdır.

 1. Çalışmanın konusunu ve ana tartışmasını sunacak kısa, etkileyici bir giriş
 2. Kitabın özet bir tanıtımı
 3. Değerlendirilen metne dair tespitlerin, metnin güçlü ve zayıf yönlerinin birbirleriyle irtibatlı, mantıksal bir sıra içinde ve etkili bir tarzda sunumu
 4. Değerlendirme yazarının temel fikirlerini ve önemli vurgularını toparlayan sonuç bölümü

Değerlendirme yazısı tamamlandıktan sonra dikkatle okunmalı, dil bilgisi kurallarına uygun olmayan ögeler düzeltilmeli, yeterli açıklığa sahip olmayan kısımlar açık ve anlaşılır bir şekilde yeniden formüle edilmelidir.

Değerlendirmenin Formatı

Makale yazım kuralları, değerlendirme yazıları için de geçerlidir. Bunun için Yazım Kuralları ve atıf sistemi dikkate alınmalıdır.

 • Değerlendirme yazıları 500-750 kelime arasında olmalıdır.
 • Değerlendirme yazısına kitabın isminden farklı bir başlık konmalıdır.
 • Değerlendirme yazısı değerlendirilen metne dair şu bilgileri içermelidir:
  • Değerlendirilen metnin yazar(larının) ya da editör(lerinin) isim ve soy ismi (Eğer metin derleme ise bu husus belirtilmelidir.)
  • Kitabın başlığı
  • Baskı yılı
  • Baskı yeri
  • Yayınevi
  • Sayfa sayısı
Örneğin
Counseling and Spirituality: Integrating Spiritual and Clinical Orientations, Joshua Mark Gold, Ohio, 2010 Merrill, 297 p.

Değerlendirme yazısının sonunda yazarına dair şu bilgiler bulunmalıdır:

 • Yazarın/Yazarların isim ve soy ismi
 • Görev yapmakta olduğu kurum ve kurumdaki görevi
 • Yazarın alanı, unvanı, çalışma alanı, araştırdığı ve ilgi duyduğu konu başlıkları, iletişim bilgilerini içeren kısa biyografisi (25-40 kelime)
Örneğin

Dr. Yazar ADI Eğitim Yönetimi alanlında yardımcı doçenttir. Çalışma alanları arasında yöntembilim [nicel, nitel ve mixed paradigma], Manevi Danışmanlık araştırmalarında yapılan analitik hata tipleri ve metodolojik nitelikleri, SPSS ve LISREL uygulamalı ileri istatistik ve doğrulayıcı faktör analizi, liderlik (Manevi liderlik, dönüştürücü liderlik…) ve sosyal yapılandırmacılık yer almaktadır. İletişim: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, 34722, Kadıköy, İstanbul. Elektronik posta: author@marmara.edu.tr

Kitap Değerlendirmesinin Değerlendirilmesi

SPC son iki yıl içerisinde yayımlanmış eserlerin değerlendirilmesine önem vermektedir. Kendi yayınının değerlendirilmesini talep eden yayıncılar veya yazarlar eserleri editor@spiritualpc.net veya spiritualpcj@gmail.com adreslerine e-posta yoluyla göndermelidirler.

Dergide değerlendirmeler için sınırlı bir yer ayrıldığından özellikle tek yazarlı monografiler tercih edilmektedir. Kongre-sempozyum derlemeleri ve çok sayıda alt başlıktan oluşan derlemeler ikincil olarak tercih edilmektedir. Ders kitapları ve el kitapları ise değerlendirilmemektedir.

Dergi için değerlendirme yazmak isteyen araştırmacılara değerlendirmelerini yazmadan önce derginin Editörü ile irtibat kurmaları tavsiye edilmektedir.

Editör, değerlendirilecek metin ve metnin yazarı ile değerlendirmeyi yazacak yazar arasında organik ve kişisel bir ilişki (aynı bölüm çalışanı, tez jürisi üyeliği vs.) olmamasını beklemektedir.

Editör, kendisine ulaşan yazıları Yazım Kuralları’na ve Kitap Değerlendirme Formu’na uygun olarak değerlendirmekte ve yayımlanıp yayımlanmayacağına karar vermektedir.