Yazarlara Notlar

Çalışma Göndermek

Spiritual Psychology and Counseling (SPC) dergisinde;

 • Türkçe veya İngilizce dillerinde hazırlanan çalışmalar değerlendirme süreçlerine alınmaktadır.
 • Yayım kabulü alan makaleler İngilizce olarak yayımlanmaktadır.
 • Yazarlardan herhangi bir gönderim, işlem veya yayım ücreti talep edilmemektedir.
 • Gönderilen çalışmaların Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (APA Stili, 7. Basım) standartlarına uygun olması zorunludur.

SPC Dergisi’nde aşağıdaki ilkelere uygun çalışmalar yayımlanır.

 • Psikolojik süreçler bağlamında maneviyat ve ilişkili kavramlar ile ilgili nicel, nitel, tek denekli veya karma araştırma deseni kullanılarak hazırlanan çalışmalar,
 • Psikolojik süreçler bağlamında maneviyat ve ilişkili kavramlar ile ilgili güncel alan yazını kapsamlı biçimde değerlendiren literatür analizi, metaanaliz veya metasentez çalışmaları,
 • Manevi danışmanlık alanında pratik olarak uygulanabilecek model önerileri sunan çalışmalar veya benzeri özgün nitelikteki yazılar.
 • Kültüre duyarlı danışma ile ilgili kuram ve uygulamalara yönelik çalışmalar.

Çalışma Değerlendirme Süreçleri

SPC’ye gönderilecek çalışmalar Yazım Kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gönderilen çalışmalar Editör tarafından öncelikle amaç, konu, muhteva, sunuş tarzı ve yazım kurallarına uygunluk yönlerinden incelenmektedir. Çalışmalar ikinci aşamada Alan Editörü tarafından değerlendirilir.

 • Alanda çok sık kullanılan ölçme araçlarına dayalı çalışmaların ve oldukça yoğun biçimde çalışılmış konularla ilgili araştırmaların yeni bir yönelim ortaya koymaları beklenmektedir.
 • Ön değerlendirmesi tamamlanan çalışmaların Yetkilendirilmiş Yazarına değerlendirme neticesi bildirilir. Yukarıda belirtilen ilkelere uygun bulunan çalışmalar hakem değerlendirme sürecine alınır.
 • Bir intihal tespit programı aracılığıyla orijinallik incelemesi yapılır.
 • Bu incelemede başarısız olan çalışmalar reddedilir.
 • Gönderilen bir çalışmanın editöryal değerlendirmesi yaklaşık olarak iki hafta içerisinde tamamlanmaktadır.
 • Hakem değerlendirme sürecine alınan çalışmalar alanda uzman iki hakeme gönderilir.
 • Eğer hakemlerin raporlarında çalışma ile ilgili görüş ayrılığı söz konusu olursa, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur.
 • Hakem değerlendirme süreci, şu anki yoğunluk göz önüne alındığında yaklaşık 2-3 ay sürmektedir. Bu süre, ilgili alandaki hakemlerin iş yükü nedeniyle uzayabilmektedir.
 • Hakem raporları gizlidir. Yazarlar çalışmalarını değerlendiren hakemlerin kim olduğunu bilmemektedirler. Hakemler de değerlendirdikleri çalışmanın yazarını/yazarlarını bilmemektedirler.
 • Yazar/yazarlar; hakemlerin, Alan Editörünün ve Editörün eleştirilerini, önerilerini ve düzeltme taleplerini dikkate almak zorundadırlar. Yazar/yazarlar, eleştirilerden ve önerilerden katılmadığı hususları gerekçeleriyle izah etmelidir/etmelidirler.

SPC’de hakem değerlendirme süreçlerinin detayları ve ilkeleri için Hakemlere Notlar bölümüne bakılabilir.

Hakem değerlendirme raporlarının sonuçlarına dayalı olarak Editör;

 • Çalışmanın kabulüne,
 • Çalışmanın, hakem raporlarında belirtilen hususlara göre düzenlendikten sonra yeniden değerlendirmeye alınabileceğine veya,
 • Çalışmanın reddine karar verir.

Yayıma kabul edilen çalışmaların süreçleri aşağıda belirtilmiştir.

 • Yayıma kabul edilen çalışmaların hakem değerlendirme raporları ve editöryal değerlendirmeleri Yetkilendirilmiş Yazara gönderilir.
 • Yetkilendirilmiş Yazarın ilgili raporlara göre düzenleyerek Editöre ilettiği çalışma Editör tarafından kontrol edilerek tashih sürecine alınır.
 • Yetkilendirilmiş Yazara çalışmasıyla ilgili tashih notları gönderilir.
 • Tashih süreci tamamlanan çalışmalar tasarıma yönlendirilir.
 • Mizanpajı ve tasarımı tamamlanan çalışmalar Yetkilendirilmiş Yazar tarafından son kez kontrol edilir.
 • Bu süreçleri tamamlayan çalışmalar öncelikle DOI numarası atanarak OnlineFirst olarak yayımlanır.
 • OnlineFirst olarak yayımlanan makaleler yayım sürecine alınır ve ilgili sayıda basılır.
 • Makalelerin İngilizce düzeltme okuması (proofreading) sürecinden geçirilmesi yazarların sorumluluğundadır. Makalelerin yayımlanmak üzere kabul edilmesi durumunda, Yetkilendirilmiş Yazardan, taslağın son halinin yetkin bir servisten İngilizce düzeltme okumasından geçtiğini belgelemesi istenmektedir.
 • Makale gönderimi ve tüm iletişim Dergipark dergi yönetim sistemi üzerinden yapılmaktadır: https://dergipark.org.tr/en/pub/spiritualpc 

Etik Konular

Editör Kurulumuz insan katılımcılar ile ilgili üzerinde en büyük uzlaşıya sahip olan standart olarak tanımlanabilecek Helsinki Deklarasyonunu benimsemektedir (https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). Katılımcıların herhangi bir şekilde zarar görmekten korunması en önemli temel ilkedir. Katılımcıların veya yasal temsilcilerinin gönüllü olarak araştırmaya katılmış olmaları gerekmektedir. Aydınlatılmış onam sağlanmalı, araştırma amacıyla kimi bilgiler katılımcılardan gizlendi ise bunun nedenleri açıkça beyan edilmelidir.

SPC dergisine yayımlanmak üzere teslim edilen bütün taslaklar, önde gelen bir ticari çevrimiçi intihal tespit yazılım paketi kullanılarak incelenmektedir. Benzerlik analiz raporları taslaktan sorumlu editör tarafından değerlendirilir. Benzerlik analizi, taslakta intihal veya yayın ahlakıyla ilgili herhangi bir suiistimalin (öz-intihal, duplikasyon veya tekrar yayımlama vb.) varlığını gösteriyorsa taslak daha ileri değerlendirme aşamalarına alınmadan reddedilir.

SPC’nin intihal ve diğer etik ihlaller ile ilgili politikasına şu sayfadan ulaşabilirsiniz: https://spiritualpc.net/tr/etikkonular/