Manevi Zekâ Ölçeği’ nin Türkçe’ ye Uyarlanması

Author/s: Özge Erduran Tekin, Halil Ekşi

DOI: 10.37898/spc.2019.4.2.0062 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kumar ve Mehta (2011) tarafından geliştirilen, ergenlere uygulanan Manevi Zekâ Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlayarak geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırmaya dört ayrı çalışma grubundan oluşan 440 kız ve 658 erkek olmak üzere toplam 1098 lise öğrencisi katılmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda orijinal yapısı altı faktörden oluşan Manevi Zekâ Ölçeği’nin sadece 4 faktörünün Türkiye örnekleminde ortaya çıktığı görülmektedir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ulaşılan uyum iyiliği istatistikleri [(X2=335.17, sd=145 (X2/sd=2.33), RMSEA 0.052, SRMR=0.049, GFI=0.93,
CFI=0.90, AGFI=0.91] şeklindedir. Manevi Zekâ Ölçeği’ nin ayırt ediciliğini incelemek için %27’lik alt dilimde ve %27’lik üst dilimde yer alan katılımcılardan oluşan iki grubun puanlarının istatistiksel olarak farklılık gösterip göstermediği incelenmiş, alt ve üst gruplar arasında üst grup lehine istatistiksek olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Ölçüt bağlantı geçerlik çalışması sonucunda Manevi Zekâ Ölçeği ile Yaşamda Anlam Ölçeği (Demirbaş, 2010) arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuş ve elde edilen dilsel eşdeğerlik sonuçlarına göre de ölçeğin Türkçe formunun, orijinal İngilizce formuna eşdeğer olduğu görülmüştür. İç tutarlık güvenirlik Cronbach’s Alpha katsayısı ölçeğin tümü için her iki örneklemde de hesaplanmış, .86 ve .85 olarak bulunmuştur. Araştırma sonuçları Manevi Zekâ Ölçeği’ nin Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve Türkiye’de yürütülecek bilimsel çalışmalarda kullanılabileceğini ortaya koymuştur.

Keywords
Manevi zekâ, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik, ergenlik.