Affetme, Dindarlık ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Türk ve Ürdünlü Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma

Author/s: ,

DOI: 10.12738/spc.2016.1.0006 

Year: 2016 Vol: 1 Number: 1

Abstract

Affetme; sağlık, kişilik, bağlanma ve dindarlıkla ilişkilendirilerek başta din psikolojisi olmak üzere psikolojinin farklı alt dallarında incelenmiştir. Bu makalede affetme, dindarlık ve hayat memnuniyetiyle (yaşam doyumu) ilişkisi bağlamında araştırılmaktadır. Araştırmanın temel amacı dindarlığın hem affetme hem de hayat memnuniyeti üzerindeki rolünün belirlenmesi, aynı zamanda affetmenin hayat memnuniyeti üzerindeki rolünün tespitidir. Ayrıca araştırmada cinsiyet ve yaşın affetme eğilimindeki rolü ele alınmış, Ürdün ve Türkiye’den iki farklı örneklem seçilerek kültürel bir karşılaştırma da hedeflenmiştir. Araştırma örneklemi İstanbul ve İrbid’de okuyan üniversite öğrencilerinden oluşmaktadır. Araştırmaya katılanların 223’i (%75,6) kadın, 72’si (%24,4) erkektir. Katılımcıların yaşları, 17 ile 50 arasında değişmektedir. Yaş ortalaması ise 22’dir. Örnekleme, Affetme Eğilimi Ölçeği ve Hayat Memnuniyeti Ölçeği uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre, affetme eğiliminin öç alma alt boyutunda cinsiyetin anlamlı bir farklılık oluşturduğu anlaşılmıştır.

Keywords
Dindarlık, Hayat memnuniyeti, Kişilerarası affetme, Karşılaştırmalı araştırma