Başarısızlık Korkusu ve Akademik Erteleme Üzerine Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Grupla Psikolojik Danışma Çalışması

Author/s: Serra Dinç, Halil Ekşi

DOI: 10.37898/spc.2019.4.3.85 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 3

Abstract

Bu araştırmada lise öğrencilerinin başarısızlık korkularını ve akademik erteleme düzeylerini azaltmak için geliştirilen manevi yönelimli bilişsel davranışçı yaklaşımı temel alan 8 oturumluk grupla psikolojik danışmanlık çalışmasının etkinliğini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada ön-test son-test kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Bu çalışmanın örneklem grubunda 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul İli Üsküdar İlçesindeki bir İmam Hatip Lisesi’nde 11.sınıfa devam eden 10 deney 10 kontrol olmak üzere toplam 20 kız öğrenci yer almaktadır. Deney ve kontrol grubuna ön test ve son test olarak Frost Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeği’nin Hata yapma Endişesi alt boyutu ve Akademik Erteleme Ölçeği uygulanmıştır. Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Psikolojik Danışma çalışması 8 hafta boyunca 90 dakikalık oturumlar şeklinde gerçekleşmiştir. Deney ve kontrol grubunun ön-test ve son-test puanları arasında bir fark olup olmadığını belirlemek amacıyla Non-parametrik Mann-Whitney U testi yapılmıştır. Deney grubunun başarısızlık korkusu ve akademik erteleme ön-test ve son-test puanları ile kontrol grubunun başarısızlık korkusu ve akademik erteleme ön-test ve son-test puanları arasında anlamlı bir fark olup olmadığını test etmek amacıyla Non-parametrik Wilcoxon İşaretli Sıralama testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda Manevi Yönelimli Bilişsel Davranışçı Grupla Psikolojik Danışmanlık Çalışmasının başarısızlık korkusu ve akademik erteleme üzerinde etkili olduğu bulunmuş, sonuçlar tartışılmıştır.

Keywords
Başarısızlık korkusu, Akademik erteme, Maneviyat, Bilişsel davranışçı yaklaşım