COVID-19 Korkusu ile Spiritüel İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Author/s: Figen Kasapoğlu

DOI: 10.37898/spc.2020.5.3.121 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 3

Abstract

Dünyada yayılmaya devam eden COVID-19 (Yeni Coranavirüs) pandemisinin birçok birey üzerinde psikolojik etkilerinin olduğu görülmektedir. Bu etkilerden biri de COVID-19 korkusudur. Bu araştırmada COVID-19 korkusunu spiritüel iyi oluş açısından incelemek amaçlanmıştır.  Ayrıca COVID-19 korkusu cinsiyet, yaş aralığı, eğitim, gelir seviyesi, yakınında COVID-19 tanısı alan birinin olup olmadığı ve medeni durum değişkenleri çerçevesinde de incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu uygun ve kolay ulaşılabilir örnekleme yöntemi ile seçilen 474 (261 kadın, 213 erkek) yetişkin bireyden oluşmuştur. Araştırma yöntem olarak ilişkisel tarama modelidir. Veriler Demografik Bilgi Formu, Spiritüel İyi Oluş Ölçeği ve COVID-19 Korkusu Ölçeği kullanarak elde edilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı istatistikler, bağımsız gruplar için t testi, ANOVA, Pearson Korelasyon testi ve regresyon analizi yapılmıştır. Grup karşılaştırma analizleri kadınların daha yüksek koronavirüs korkusu bildirdiklerini ortaya koymuştur. Lisansüstü eğitimli olanlar diğer eğitim düzeylerine sahip olanlara göre anlamlı ölçüde daha düşük koronavirüs korkusu bildirirken, koronavirüs korkusu katılımcıların yaş aralığına, gelir seviyesine, medeni durumuna göre farklılık göstermemiştir. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, koranavirüs korkusu ile spiritüel iyi oluş ve spiritüel iyi oluşun alt boyutu “aşkınlık” arasında negatif korelasyon; spiritüel iyi oluşun alt boyutu “anomi” arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Regresyon analizi, “anomi”nin koronavirüs korkusunu pozitif yönde yordadığını göstermiştir. Araştırmanın bulguları ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır.

Keywords
COVID-19 • COVID-19 Korkusu • Spiritüel İyi Oluş • Aşkınlık • Anomi • Türkiye