Covid-19 Pandemi Sürecinde Yetişkinlerin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri: Çözüm Odaklı Düşünme ve Değer Vermenin Rolü

Author/s: Faika Şanal Karahan, Orkide Bakalım

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.1.131 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 1

Abstract

Bu araştırmanın amacı, Covid-19 salgını sırasında, yetişkinlerde çözüm odaklı düşünmenin ve değer vermenin bilinçli farkındalık üzerindeki rolünü belirlemektir. Veriler, çevrimiçi bir platform aracılığıyla elverişli örnekleme yoluyla elde edildi. Buna göre 357 erkek 314 kadın olmak üzere toplam 669 kişiye ulaşıldı. Verilerin toplanmasında kişisel bilgi formu, Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Çözüm Odaklı Envanter ve Değer Verme Ölçeği kullanıldı. İlerleme, tıkanma, hedefe yönelim, problemden ayırma ve kaynakları hakreket geçirmenin bilinçli farkındalığın anlamlı yordayıcıları olup olmadığını test etmek için aşamalı regresyon analizi yapıldı. Araştırma bulguları detaylı olarak incelendiğinde, tıkanma değişkeninin Covid-19 döneminde yetişkinlerde bilinçli farkındalığın en güçlü yordayıcısı olduğu tespit edildi. Sırasıyla diğer anlamlı yordayıcıların problemden ayırma, kaynakları harekete geçirme ve ilerleme olduğu belirlendi. Öte yandan, hedefe yönelimin bilinçli farkındalığın anlamlı bir yordayıcısı olmadığı belirlendi. Araştırma bulguları literatür kapsamında tartışıldı ve önerilerde bulunuldu.

Keywords
Bilinçli Farkındalık, Çözüm Odaklı Düşünme, Değer Verme, Covid-19