Hayat Memnuniyeti ve Kaygının Yordayıcıları Olarak Dindarlık, Maneviyat, Affetme ve Dini Başa Çıkma: Üniversite Öğrencileri Üzerine Nicel Bir Araştırma

Author/s: Ali Ayten, Sema Karagöz

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.1.130 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 1

Abstract

Son çeyrek yüzyılda hayat memnuniyeti ve kaygının yordayıcısı olarak pek çok etmen üzerinde durulmuştur. Bu araştırma ise, dindarlık, maneviyat, dini başa çıkma, affetme, hayat memnuniyeti ve kaygı arasındaki ilişkiyi ele almaktadır. Araştırmaya Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin farklı fakültelerinde okuyan 560 öğrenci dâhil edilmiştir. Katılımcıların %53.4’ü (N= 299) kadın %46.6’sı (N= 261) erkektir. Katılımcıların yaşları 18 ila 38 arasında değişmektedir. Katılımcıların %28.4’ü (N=159) eğitim, %25.9’u (N=145) mimarlık ve mühendislik, % 23.8’i  (N=133) ilahiyat ve %22’si (N=123) iktisadi ve idari bilimler fakültelerinde öğrencidir. Veriler “Affetme Ölçeği”, “Olumlu Dini Başa Çıkma Ölçeği”, “Olumsuz Dini Başa Çıkma Ölçeği”, “Hayat Memnuniyeti Ölçeği” ve “Genel Kaygı Ölçeği” yardımıyla toplanmıştır. Regresyon analizlerinden elde edilen bulgular, dindarlık ve affetmenin hayat memnuniyetinde anlamlı yordayıcı olduklarını ortaya koymuştur. Ayrıca araştırmada affetmenin, olumlu ve olumsuz dini başa çıkmanın kaygı üzerinde anlamlı yordayıcı olduğu bulgulanmıştır.

Keywords
Dindarlık, Maneviyat, Dini Başa Çıkma, Dini Didişme, Affetme, Hayat Memnuniyeti, Genel Kaygı