Manevi Yönelimli Psikoloji ve Danışma Bağlamında İbn Atâullah el-İskenderî ve el-Hikemü’l-Atâiyye

Author/s:

DOI: 10.37898/spc.2018.3.2.0011 

Year: 2018 Vol: 3 Number: 2

Abstract

İbn Ataullah el-İskenderi, el-Hikemü’l-Atâiyye adlı eseriyle tanınan Şazelî sûfîdir. Döneminde kitleleri derinden etkileyen tesirli hitabet tarzı, vaaz ve sohbetleriyle tanınan İbn Atâullah’ın bu özellikleri başta el-Hikemü’l-’Atâiyye olmak üzere bütün eserlerine de yansımıştır. Bununla birlikte eserlerinde tasavvufun en derin konularına dair bilgiler bulmak mümkündür. Riya ve şöhretten uzak ibadet ve taat, tevekkül, teslimiyet, recâ ve ümit gibi tasavvufî düşüncenin temel kavramlarını eserlerinde ele almıştır. Bu çalışmada İskenderi’nin hayatı, eserleri, tasavvuf anlayışı, düşünce dünyasına katkısı ve eserlerinde özellikle ele aldığı riya ve şöhretten uzak ibadet ve taat, tevekkül, teslimiyet, recâ ve ümit gibi kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Bununla birlikte İskenderi ve özellikle el-Hikemü’l-Atâiyye adlı eserinin psikoloji ve psikolojik danışma bağlamı ile manevi yönelimli psikoloji ve psikolojik danışma özelinde bir kaynak olarak ele alınabilme ihtimali üzerinde durulmuştur.

Keywords
İbn Ataullah el-İskenderî, el-Hikemü’l-Atâiyye, maneviyat, psikoloji, psikolojik danışma