İnternet Bağımlılığı ile Yabancılaşma Arasındaki İlişkide Aracı Değişken Olarak Spiritüel İyi Oluş

Author/s: İbrahim Taş

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spiritualpc.1171408 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 3

Abstract

İnternet bağımlılığının bireyin kişisel ve sosyal hayatı üzeirndeki olumsuz etkilerinden biri de yabancılaşmadır. Spiritüel iyi oluş hem internet bağımlılığı hem de yabancılaşma düzeyi üzerinde etkilidir. Bu çalışmada, internet bağımlılığı ile yabancılaşma arasındaki ilişkide spiritüel iyi oluşun etkisi araştırılmıştır. Çalışma 183’ü (%57.2) kadın, 137’si (%42,8) erkek olmak üzere 320 üniversite öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Katılımcıların yaşları 19-35 arasında değişmekte olup, yaş ortalamaları 20.74’tür. Veriler kişisel bilgi formu, internet bağımlılığı ölçeği, yabancılaşma ölçeği ve spiritüel iyi oluş ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Analiz sonuçları internet bağımlılığı ile yabancılaşma ve spiritüel iyi oluş arasında anlamlı ilişkiler olduğu göstermiştir. İnternet bağımlılığı yabancılaşma ve spiritüel iyi oluşu anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Spiritüel iyi oluş yabancılaşmayı anlamlı bir şekilde yordamaktadır. Spiritüel iyi oluşun internet bağımlılığı ile yabancılaşma arasındaki ilişkide kısmi aracılık yaptığı bulunmuştur (dolaylı etki= .1525). Sonuçlarspirtüel iyi oluş arttığında yabancılaşmanın azaldığını göstermektedir.

Keywords
İnternet bağımlılığı •yabancılaşma •spiritüel iyi oluş •aracılık