İyimserlik, Mutluluk ve Dini Başa Çıkma Arasındaki İlişkiler

Author/s: Sezai Korkmaz

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.3.142 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 3

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Carver ve Scheier’in ortaya atmış olduğu iyimserlik ve kötümserliğin temelinin güven ve şüphe olduğu ifade eden değer beklentileri teorisine dayalı olarak iyimserlik, mutluluk ve dini başa çıkma arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu çalışmanın katılımcıları 323 (yaş ortalamaları 30.64) Türk-Müslüman gönüllüden oluşmaktadır. Örneklemin %67,7’si (N=219) kadınlardan, %32,2’si (N=104) erkeklerden meydana gelmektedir. Katılımcılar 17-59 yaşları arasında olup, çalışmanın yaş ortalaması 30,64’tür. Bu çalışmada veriler Yaşam Yönelim Testi, Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu ve Dini Başaçıkma Ölçeğiyle toplanmıştır. Veriler internet üzerinden Google Dokümanlar aracılığıyla elde edilmiştir. Katılımcıların belirlenmesi, tesadüfi örnekleme yöntemine dayanmaktadır. Korelasyon bulguları göstermiştir ki olumlu dini başa çıkma ve iyimserlik arasında ve olumlu dini başa çıkma ile mutluluk arasında pozitif ve anlamlı ilişki vardır. Olumsuz dini başa çıkma ile mutluluk arasında ise negatif yönde anlamlı ilişki bulunmaktadır. Regresyon ilişkilerine göre olumlu ve olumsuz dini başa çıkma iyimserlik ve mutluluğu yordamaktadır. Son olarak iyimserlik, olumlu dini başa çıkma ile mutluluk arasındaki ilişkide kısmi aracılık yapmaktadır.

Keywords
İyimserlik, Mutluluk, Başa Çıkma, Dini Başa Çıkma, Din