Jung’un Arketip Kavramı ile İbnü’l-Arabi’nin Âyân-ı Sâbite Kavramı arasındaki Paralellikler

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2019.4.1.0052 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 1

Abstract

Bu çalışmada Carl Gustave Jung’un “arketip” kavramı ile Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin“âyân-ı sâbite” kavramı arasındaki ilişki ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Jung’un Arketip kavramı ile Muhyiddin İbnü’l-Arabî’nin âyân-ı sâbite kavramlarının niteliği, bu kavramların varlıkla ve insan ile ilişkisi konuları araştırılarak, her iki kavramın benzerlik ve farklılıkları incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda psikoloji literatüründe çok fazla tanınmayan âyân-ı sâbite kavramının günümüz psikolojisine katkıda bulunabileceği hususlara dikkat çekilmeye çalışılmış ve bu kavramın tıpkı C. G. Jung’un arketip kavramı gibi psikoloji bilimine katkı sağlayabilecek bir kavram olabileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Arketip, Âyân-ı Sâbite, Muhyiddin İbnü’l-Arabî, Carl Gustave Jung