Kabul ve Kararlılık Terapisiyle Maneviyat/Din Arasında Köprü Kurmak

Author/s: Oğuzhan Yavuz

Year: 2022 Vol: 7 Number: 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı Kabul ve Karalılık Terapisi (Acceptance And Commitment Therapy- ACT) ile ilgili bir çerçeve sunmak ve ACT’ın manevi/dini gelenekler ile ortak olan noktalarına dikkat çekmektir. Çalışmada ilk olarak sırasıyla kuramın tarihçesine, insan doğasına bakışına, kullandığı temel kavramlara, ACT’ın ortaya çıkışına yer verilmiştir. Devamında ACT’ın kuramsal temellerini oluşturan; Davranışın İşlevsel Analizi, İlişkisel Çerçeve kuramı ve İşlevsel Bağlamsalcılık kuramları tablo halinde sunulmuştur. Ardından ACT’ın manevi/dini yaklaşımlarla ortak noktalarına değinilmiştir. ACT ile Manevi/dini geleneklerin ortak yönleri arasında ilişkiler kurulduktan sonra ACT temel süreçleriyle manevi/dini uygulamalar birleştirilip sunulmuştur. Devamında ACT’ta kullanılabilecek manevi/dini yönelimli yöntem ve tekniklerden bahsedilmiştir. Sonuç kısmında ACT’ın diğer terapi yaklaşımlarından farklılaşan noktalarına, manevi/dini yaklaşımlarla olan ortak temalarına değinilmiştir. Bu çalışmanın devamında ACT temel felsefesinden yola çıkılarak kültürümüze özgü İslam inanç sistemini dikkate alan yeni modellerin geliştirilebileceği düşünülmektedir.

Keywords
Kabul ve Kararlılık Terapisi • Manevi Yönelimli Psikolojik Danışma/Terapi • Bütüncül Yaklaşım • Maneviyat