Manevi Geçiştirme Ölçeği-Brezilya Adaptasyonu: Dinî İnanç, Yaş ve Cinsiyetin Psikolojik Kaçınma ve Manevileştirme Düzeylerini Yordaması

Author/s: Gabriela Picciotto, Jesse Fox, Craig S. Cashwell, Félix Neto

DOI: 10.12738/spc.2018.1.0034 

Year: 2018 Vol: 3 Number: 1

Abstract

Bu makalenin amacı, Brezilyalı bir örneklem üzerinde Manevi Geçiştirme Ölçeği-13’ün (SBS-13) geçerlik ve güvenirliğine ilişkin üç çalışmayı sunmak ve tartışmaktır. Bu çalışmaların üç amacı vardır: a) Brezilyalı bir örneklemde SBS-13’ün iki faktörlü çözümünü ortaya çıkarmak; (b) dini eğilimin, yaşın ve cinsiyetin psikolojik kaçınma ve manevileştirme seviyelerini nasıl yordadığını incelemek ve (c) manevi geçiştirme ile depresyon, anksiyete, stres, narsisizm ve yalnızlık tercihini içeren psiko-sosyal değişkenler arasındaki ilişkileri araştırmak. Tüm veriler çevrimiçi bir öz-bildirim anketi kullanılarak toplanmıştır ve anketin doldurulmasına yönelik önkoşullar şunlardır: (a) Brezilya vatandaşlığı, (b) en az 18 yaşında olmak ve (c) din veya maneviyatın bir türüne ilişkin bağlılık. Brezilyalı iki farklı örneklem üzerinde yapılan çalışmalarda (N1 = 193 and N2 = 729) Brezilya Portekizcesi konuşan bireylerde kullanılmak üzere uyarlanan Manevi Geçiştirme Ölçeği- Brezilya Formu’nun kabul edilebilir düzeyde güvenirlik ve geçerlik özelliklerine sahip olduğu kanıtlanmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi kullanılarak, SBS-13’ün iki faktörlü yapısı, yaş, cinsiyet ve dini eğilimlerin etkileri kontrol edilerek başarıyla doğrulanmıştır. Bu model, SBS’nin Brezilya versiyonunun iki faktörlü yapısını, iyi uyum göstergeleriyle tekrarlamıştır X2 (49, N = 729) = 190.9, p <. 001; CMIN / df = 3.89; CFI = .95, SRMR = .04, RMSEA = .06. Tüm maddeler, .49 ila .65 arasında değişen katsayılarla iki faktöre yüklenmektedir. Alfa katsayıları iki farklı örneklemde .72 ila .86 arasındadır. Sonuçlar, dini eğilim ve manevi geçiştirmenin anlamlı düzeyde bir çok değişkenli etkisi olduğunu göstermektedir. Manevi geçiştirmenin boyutları stres, anksiyete ve depresyondaki varyansları yordamaktadır. Depresyon ve anksiyete için, manevileştirme; demografik değişkenler ve üstünlük (narsisizm boyutu) değişkeninden farklı ve bu değişkenlerin üzerinde özgül bir yordayıcı etki katmaktadır.

Keywords
Manevi geçiştirme, Ölçek uyarlama, Doğrulayıcı faktör analizi, Stres, Anksiyete, Depresyon