Manevi Yönelim ile Evlilik Doyumu ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Fedakarlık ve Duyarlığın Aracı Rolü

Author/s: Mine SAYIN, İbrahim Halil DEMİR, Füsun Ekşi

DOI: 10.37898/spc.2019.4.3.083 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 3

Abstract

Bu araştırmanın amacı, evli bireylerin manevi yönelimleri ile evlilik doyumları ve yaşam doyumları arasındaki ilişkide duyarlılık ve fedakarlıklarının aracılık rolüne ilişkin önerilen yapısal modelin test edilmesidir. Araştırma, Türkiye’de yaşayan 280’i kadın (%61.7) ve 174’ü erkek (%38.3) olmak üzere toplam 454 evli birey ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak İlişkilerde Mutluluk Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği, Manevi Yönelim Ölçeği, Duyarlık Ölçeği ve Fedakarlık Doyum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS 21.0 ve AMOS 20.0 programları kullanılmıştır. Araştırmada önerilen yapısal model Yapısal Eşitlik Modeli ile test edilmiştir. Test edilen modelin uyum indeksi değerlerinin iyi uyum gösterdiği ve elde edilen değerlerin istatistiksel olarak anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, manevi yönelim ile evlilik doyumu ve yaşam doyumu arasındaki ilişkide duyarlılık ve fedakarlığın aracı rolünü test etmek için kurulan yapısal model doğrulanmış ve duyarlılık ile fedakarlığın modelde kısmi aracılık rolü olduğu görülmüştür.

Keywords
Evlilik doyumu, yaşam doyumu, manevi yönelim, fedakarlık, duyarlılık