Manevi Zekânın Yaşamın Anlamı ve Yaşam Doyumunun Yordayıcısı Olarak İncelenmesi

Author/s: ,

DOI: 10.37898//spc.2019.4.2.0060 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 2

Abstract

Zekâ türlerinden biri olan manevi zekâ, bireyin doğuştan sahip olduğu anlam bulma becerisi olarak tanımlanır. Bu çalışmanın temel amacı manevi zekânın yaşamın anlamı ve yaşam doyumu üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Manevi zekânın yaşamın anlamı ve yaşam doyumunun yordayıcısı olarak incelendiği bu araştırma betimsel türde ilişkisel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklem grubunu İstanbul, Kocaeli ve Zonguldak illerindeki lisans öğrencileri ve bu illerde yaşayan en az lisans mezunu toplam 388 yetişkin oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak Birleştirilmiş Manevi Zekâ Ölçeği, Yaşamın Anlamı Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde betimsel istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda manevi zekâ ile yaşamın anlamı ve yaşam doyumu arasında sırasıyla .365 ve .219 değerinde pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Regresyon analizi sonucunda da manevi zekânın yaşamın anlamı üzerindeki etkisi R2= 0.133 ve manevi zekânın yaşam doyumu üzerindeki etkisi de R2= 0.048 olduğu görülmüştür. Bu araştırma ile psikolojik danışmanlık ve din psikolojisi gibi zekâ ve maneviyatı konu alan disiplinlere katkı sunulması hedeflenmektedir.

Keywords
Zekâ, maneviyat, manevi zekâ, yaşamın anlamı, yaşam doyumu