Evlilik Doyumu ve Yaşam Doyumu: Maneviyatın Aracılık Etkisi

Author/s: Figen Kasapoğlu, Ayşenur Yabanigül

DOI: 10.37898/spc.2018.3.2.0048 

Year: 2018 Vol: 3 Number: 2

Abstract

Bu araştırmada, eşlerin evliliklerinden aldıkları doyum ile yaşam doyumları arasındaki ilişkide maneviyatın aracı rolünü incelemek amaçlanmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemi olan ilişkisel desen benimsenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu İstanbul ilinde ikamet eden 525’i kadın ve 61’i erkek olmak üzere 586 evli birey oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, “Evlilik Yaşam Ölçeği”, “Yaşam Doyumu Ölçeği”, “Manevi Yönelim Ölçeği” ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Araştırmada, betimsel istatistikler, korelasyon ve regresyon analizleri yapılmıştır. Yapılan analizlerin sonucuna göre, evlilik doyumunun yaşam doyumunu ve maneviyatı yordadığı; maneviyatın yaşam doyumunu yordadığı ve evlilik doyumu ile yaşam doyumu arasındaki ilişkide maneviyatın kısmi aracı rol üstlendiği saptanmıştır. Diğer bir deyişle, evlilik doyumunun hem doğrudan hem de maneviyat aracılığıyla yaşam doyumu üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bulgular ilgili alan yazın çerçevesinde tartışılmıştır.

Keywords
Evlilik, Evlilik Doyumu, Maneviyat, Yaşam Doyumu, Aracılık