Okul Yöneticilerinin Ruhsal Liderlik Stilinin Okul Kültürüne Etkisi

Author/s: Mustafa Özgenel, Samet Ankaralıoğlu

DOI: 10.37898/spc.2020.5.2.93 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 2

Abstract

Bu çalışma, farklı okul kademelerinde görev yapan öğretmen algılarına göre yöneticilerin ruhsal liderlik stilinin okul kültürünü yordayıp yordamadığını belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, nicel araştırma yöntemi ve ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma evrenini, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında İstanbul ili Kartal ilçesinde bulunan ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan 3657 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi ise basit seçkisiz örnekleme yöntemine göre ulaşılan; ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde görev yapan toplam 446 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında Akıncı ve Ekşi (2017) tarafından geliştirilen “Yönetici Ruhsal Liderlik Algı Ölçeği” ile Terzi (2005) tarafından geliştirilen “Okul Kültürü Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler t-testi, ANOVA, korelâsyon ve regresyon analizleri yapılarak çözümlenmiştir. Araştırma bulguları, öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin ruhsal liderlik stili ile okul kültürü arasında orta düzeyde ve pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğretmenlerin algılarına göre okul yöneticilerinin ruhsal liderlik stillerinin okul kültürünün bir yordayıcısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler tarafından algılanan yönetici ruhsal liderlik stilinde okul kademesi değişkenine göre anlamlı bir farklılık görülürken cinsiyet, eğitim durumu, yaş ve mesleki kıdem değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Okul kültürünün destek kültürü alt boyutunda cinsiyet ve okul kademesi değişkenlerine, başarı kültürü alt boyutunda yaş ve okul kademesi değişkenlerine, bürokratik kültür alt boyutunda yaş, mesleki kıdem ve okul kademesi değişkenlerine, görev kültürü alt boyutunda ise yaş ve okul kademesi değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar görülürken; okul kültürünün alt boyutları ile öğrenim durumu değişkeni arasında anlamlı bir farklılık görülmemektedir. Araştırma sonuçlarına göre bazı öneriler geliştirilmiştir.

Keywords
Ruhsal Liderlik, Okul Kültürü, Okul Yöneticisi