Omurilik Felci Geçiren Bireylerin Yaşamında Din ve Maneviyat: Travma ile Başa Çıkmadan Travma Sonrası Manevi Gelişime Yolculuk

Author/s: Zeynep Şimşir, S. Tuba Boynueğri, Bülent Dilmaç

DOI: 10.12738/spc.2017.1.0023 

Year: 2017 Vol: 2 Number: 1

Abstract

İnsanların yaşamında derin izler bırakan travmatik deneyimler olumsuz sonuçlar doğurmasının yanı sıra olgunlaşma, büyüme ve gelişim olarak ifade edebileceğimiz olumlu sonuçlara da yol açabilmektedir. Travma sonrası gelişim olarak ifade edilen bu deneyimin gerçekleşmesinde insanların sahip olduğu dini ve manevi eğilimlerin rolü büyüktür. Aynı zamanda geçirilen travmatik deneyimler kişilerin dini ve manevi yaşantısında değişimlere sebep olabilmektedir. Bu araştırmanın amacı omurilik felci geçiren bireylerin dini ve manevi eğilimlerinin travma sonrası gelişim üzerindeki etkisini ve travmatik yaşantının dini ve manevi yaşantıda meydana getirdiği değişimleri ortaya koymaktır. Nitel bir doğaya sahip olan araştırmada fenomenoloji deseni kullanılmıştır. Veriler görüşme yöntemi ile toplanmış ve omurilik felci olan 15 yetişkinle görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi tekniği ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda ortaya çıkan temalar şunlardır: Travma ile başa çıkma yolları, Allah’a dair tutumlarda değişim, dini pratikler, ahiret ve kader inancında değişim, dini katılım. Araştırma sonuçlarına göre omurilik felçli bireylerden bazıları travma yaşantısı ile başa çıkmak için din ve maneviyattan faydalansa da çoğunluğu yaşadığı durumu kabullenerek başa çıkmıştır. Yaşanan olaydan sonraki süreçte ise felçli kişilerin dini ve manevi yaşantısında pozitif yönde pek çok değişim meydana gelmiş; inandıkları din ve Tanrıyla olan bağları güçlenmiştir. Bu durum bize travmatik deneyimlerin ardından dini ve manevi yaşantıda büyük değişimler meydana gelebileceğini göstermiştir.

Keywords
Travma sonrası gelişim, Maneviyat, Din, Omurilik felci, Fenomenoloji