Pozitif Psikoloji Temelli Grup Rehberliğinin Yalan Söyleme Eğilimlerine Etkisinin İncelenmesi

Author/s: Muhammet Aykuthan Ulusoy, Osman Sezgin

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.1.128 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 1

Abstract

Bu çalışma 7. sınıf öğrencilerinin yalan söyleme eğilimlerini azaltmaya yönelik olarak hazırlanan, Türk İslam kültür değerlerine duyarlı bir şekilde oluşturulan pozitif psikoloji temelli grup rehberlik etkinliklerini uygulamak ve uygulanan etkinliklerin etkililiğini sınamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Karma yöntem deseninin tercih edildiği çalışmanın nicel kısmında deney, kontrol ve plasebo gruplarından oluşan yarı deneysel desen kullanılmıştır. Çalışmanın nicel aşaması, Gaziantep ilinde uygulama izni alınan bir ortaokulda öğrenim gören 22’si deney, 24’ü kontrol ve 22’si plasebo olmak üzere 68 öğrenci üzerinde yürütülmüştür. Nicel aşamaya ait çalışma grubu, benzeşik küme örnekleme yöntemi ile belirlenmiştir. Nicel kısımda veri toplama aracı olarak, yalan söyleme eğilimleri ölçeği ile atılganlık envanteri kullanılmıştır. Durum çalışması gerçekleştirilerek tamamlanan nitel aşamadaki çalışma grubu, ölçüt örnekleme yöntemi ile belirlenmiş ve deney grubunun öğretmenleri ile velileri üzerinde yürütülmüştür. Nitel kısımda veri toplama aracı olarak yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma bulgularında deney grubunun yalan söyleme eğilimlerinde anlamlı bir farklılık olduğu,  kontrol ve plasebo gruplarının yalan söyleme eğilimlerinde anlamlı bir farklılık olmadığı, grupların yalan söyleme eğilimlerine ait fark puanları arasında anlamlı farklılıklar olduğu ve plasebo grubunun atılganlık puanlarında anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords
Yalan söyleme, pozitif psikoloji, grup rehberlik etkinliği