Ruh Sağlığı Hizmeti Aramaya Yönelik Tutumların Kültürel Açıdan Değerlendirilmesi: Ruh Sağlığı Danışmanlığı Aramanın Önündeki Engeller Ölçeği Türkçe Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Author/s: Gülden Daşçı, Bilge Nuran Aydoğdu, Derya Eryiğit, Halil Ekşi

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.1.166 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 1

Abstract

Bu çalışmanın amacı Shea, Wong, Nguyen ve Gonzalez (2019) tarafından geliştirilen Ruh Sağlığı Danışmanlığı Aramanın Önündeki Engeller Ölçeği’ni (RSDAÖEÖ) Türkçe’ye uyarlamaktır. Çalışma, üniversite öğrencileri ve yetişkinler olmak üzere iki grupta gerçekleştirilmiş, çalışma grubunu 465 üniversite öğrencisi ve 302 yetişkin birey oluşturmuştur. Dilsel eşdeğerlik çalışması Psikolojik Yardım Aramanın Önündeki Engeller Ölçeği (PYAÖEÖ) ile gerçekleştirilmiş ve iki ölçek arasındaki pozitif korelasyon, ölçeğin ölçüt geçerliliğinin kabul edilebilir düzeyde olduğunu ortaya koymuştur. Ölçeğin test-tekrar test korelasyon katsayıları .764 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin orijinal formundaki altı faktörlü yapı üniversite öğrencilerinde DFA ile test edilmiş ve altı faktörlü model kabul edilebilir bir uyum sağlamıştır. Üniversite öğrencileri çalışma grubunda ölçekte yer alan maddelerin faktör yükleri .45 ile .91 arasında, madde-toplam puan korelasyon katsayıları ise .30 ile .54 arasında değişmektedir. Ölçek formunun Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı .870 olarak bulunmuştur. Yetişkin çalışma grubu için Cronbach Alpha değeri .843 bulunmuş, madde toplam korelasyonları .32 ile .70 arasında değiştiği görülmüştür. Yapılan DFA sonucunda faktör yüklerinin .31 ile .93 arasında değiştiği bulunmuştur. Sonuçlar, RSDAÖEÖ’nün Türkçe formunun hem üniversite öğrencileri hem de yetişkinler için geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu ve Türk kültüründe kullanılabileceğini göstermiştir.

Keywords
Yardım aramanın önündeki engeller • Ruh sağlığı hizmeti • Psikolojik yardım • Güvenilirlik • Geçerlilik