Spiritüel İyi Oluş ile Mutluluk Arasındaki İlişki: Öğretmenler Üzerine Bir İnceleme

Author/s: Mustafa Özgenel, Özden Yılmaz

DOI: 10.37898/spc.2020.5.3.110 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 3

Abstract

Araştırmanın amacı, öğretmenlerin spiritüel iyi oluşları ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya İstanbul ili Küçükçekmece ilçesindeki ilkokul, ortaokul, imam hatip ortaokulu, anadolu-fen lisesi, imam hatip lisesi ve meslek lisesi okul türlerinde ve kademelerinde görev yapan 390 öğretmen gönüllü olarak katılmıştır. Veriler, “Kişisel Bilgi Formu” “Spiritüel İyi Oluş Ölçeği” ve “Oxford Mutluluk Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Veriler, Pearson korelasyon analizi ve regresyon analizi ile çözümlenmiştir. Analiz sonucuna göre öğretmenlerin spiritüel iyi oluş aşkınlık ve doğayla uyum alt boyutları ile mutluluk arasında pozitif ve anlamlı ilişki bulunurken, spiritüel iyi oluş anomi alt boyutu ile mutluluk arasında negatif ve anlamlı ilişki bulunmaktadır. Aşkınlık, öğretmenlerin mutluluğunu olumlu etkilerken, anomi olumsuz etkilemektedir. Bu etki büyüklüğünün orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada elde edilen bir diğer önemli bulguda spiritüel iyi oluşun alt boyutlarından doğayla uyum öğretmenlerin mutluluklarını etkilememektedir.

Keywords
İyi oluş, Spiritüel iyi oluş, Mutluluk