İtikafın Durumluk-Sürekli Kaygı, İçsel Dindarlık ve Öznel İyi Oluş üzerindeki Etkileri

Author/s: Ahmet Canan Karakaş, Hasan Hüseyin Eker

DOI: 10.37898/spc.2018.3.2.0044 

Year: 2018 Vol: 3 Number: 2

Abstract

Itikaf (camide yapılan bir tür inziva) Ramazan ayında oruç ayı boyunca derin bir açlıkla sürdürülen bir ibadet biçimidir. Açlığın insanlar üzerinde olumlu bir psikolojik etkisi vardır. Bu çalışmanın amacı, itikafın maneviyat ve ruh sağlığı üzerindeki etkisini, öfke kontrolü ve öznel iyi oluş üzerine olan etkilerini inceleyerek araştırmaktır. Bu deneysel araştırma, itikaf ibadetlerini yapan sağlıklı yetişkinlerde, itikaf sürecinin sürekli öfke, içsel dindarlık ve öznel iyi oluş düzeyleri üzerindeki etkilerini incelemektir. İtikaftan önce ve sonra alınan Durumluk-Sürekli Öfke Dışavurumu Envanteri ve Öznel İyi Olma Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken (p <0.05), İçsel Dindarlık Ölçeğinden alınan itikaf öncesi ve sonrası puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır (p> 0.05). İtikafın sonunda öfke puanlarının azaldığı, öfke kontrol puanlarının arttığı gözlenmiştir. Öznel İyi Oluş Envanteri ve Durumluk-Sürekli Öfke Dışavurumu Envanteri son testlerinde, oruç süresi açısından anlamlı bir fark bulunmuştur. Itikaf’ın yoğun bir ibadet programı olması nedeniyle olumlu psikolojik etkileri olduğu değerlendirilmektedir.

Keywords
Itikaf, Subjective well-being, Intrinsic religiousness, State-trait anger expression