Türkiye Kültürü Bağlamında Evlilikte Empati Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Geçerliliği

Author/s: Yahya Şahin, Ahmet Şirin

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2021.6.2.136 

Year: 2021 Vol: 6 Number: 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı evlilikte empati ölçeğinin geliştirilmesidir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizleri için üç farklı örneklem grubundan toplam 638 veri toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini test etmek için Açımlayıcı Faktör Analizi (AFA), Doğrulayıcı Faktör Analizi (CFA) ve Ölçüt geçerliği analizi yapılmıştır. Güvenirlik için Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı hesaplanmıştır. Açımlayıcı faktör analizi sonucunda ölçeğin tek boyutlu olduğu ve iyi yük değerlerine sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin tek boyutlu yapısı toplam varyansın %49,984’ünü açıklamaktadır. Doğrulayıcı faktör analizinde kabul edilebilir uyum indeksleri [χ2/sd= 2.977, RMSEA= .075, SRMR= 0.05, CFI= 0.954, RFI= 0.897, IFI= 0.954] elde edilmiştir. Ölçüt geçerliği analizi ölçeğin ölçüt geçerliğine sahip olduğunu göstermektedir (r=.472; p<.001). Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlık katsayısı (.876) ölçeğin güvenirliğini yüksek olduğunu göstermektedir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar evlilikte empati ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Keywords
Empati, Evlilikte empati, Ölçek geliştirme