Azerbaycan’daki Müslüman Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesinde İslam’ın Rolü

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2017.2.0019 

Year: 2017 Vol: 2 Number: 2

Abstract

Bu çalışma, Azerbaycan toplumunda hamile kadınlara uygulanan aile içi şiddet sorununu ele alan ve aile içi şiddete maruz kalmış hamile Müslüman kadınlar açısından İslam’ın kendilerine yönelik şiddetle mücadelede yardımcı rolünün olup olmadığını incelemeyi amaçlayan nitel bir araştırmadır. Bu çalışma betimsel nitelikte ve veriden elde edilen bulgular yalnızca araştırma katılımcılarıyla sınırlı olsa da, gebe kadınların Azerbaycan’da karşılaştıkları risk faktörlerini belirlemek ve ortadan kaldırmak için bu alanda yapılacak araştırmalara olan yoğun ihtiyaca hitap etmektedir. Sonuçlar, gebe kadınlara yönelik aile içi şiddetin, gebelik sırasında önemli ölçüde azaldığını ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, bazı kültürel ve dini faktörler hamile kadınlara karşı şiddetin azaltılmasında veya hızlandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Azerbaycan hükûmeti son zamanlarda kadınlara yönelik şiddetle mücadele için çeşitli önlemler almaktadır. Bununla birlikte, ilerici İslami öğretilerin uygulanması, Azerbaycan’da hamile kadınlara karşı aile içi şiddetle mücadelede bu sosyal, eğitsel ve yasal girişimlerin manevi ve ahlaki değerlerini artırabilir.

Keywords
Aile içi şiddet, Hamilelik, İslam, Kültür, Gelenek, Azerbaycan