Transaksiyonel Analiz Teorisi ve Maneviyat

Author/s:

DOI: 10.37898/spc.2019.4.3.070 

Year: 2019 Vol: 4 Number: 3

Abstract

Son yıllarda psikoloji kuram ve yaklaşımlarının maneviyat ögesi ile birlikte ele alındığı çalışmalara büyük ölçüde önem verilmiş, gerçekleştirilen araştırma ve derlemelerle insanın manevi yönüne ışık tutulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmada, kişiler arası ilişkiler teorisi olarak Transaksiyonel Analiz’in maneviyata bakış açısı ve maneviyatın Transaksiyonel Analiz içinde ne ölçüde yer bulduğu açıklanmak istenmiştir. Temelde Berne ve onu takip eden araştırmacıların görüşlerine yer verilmiştir. Transaksiyonel Analiz’in maneviyatı içine yerleştirdiği “otonomi” kavramı üzerinde durularak kendini aşma deneyimine değinilmiştir. Transaksiyonel Analiz penceresinden insan gelişimi ve maneviyata yönelik bir çerçeve oluşturularak transaksiyon ve ego durumları ekseninde Transaksiyonel Analiz yapılarına ve maneviyata yönelik bir bakış açısı sunulmuştur. Transaksiyonel analiz içerisinde özellikle ailelerle çalışma sürecinde etkili olan aile prizmaları maneviyat ekseninde açıklanmıştır. Ayrıca, danışma sürecinde danışanın getirdiği manevi unsurlarla ilgili olarak Transaksiyonel Analistlere yol gösteren Pilgrem Modele ilişkin kısa ve özet bilgiler sunulmuştur. Bu çalışmada Transaksiyonel Analiz teorisi ve terapistlerinin aslında maneviyatı danışma sürecinin dışında tutmadıkları, ele alınan tüm kavramlarda olmasa da özellikle ego durumları, yakınlık ve otonomi odağında maneviyata değindikleri gösterilmek istenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, gerçekleştirilen araştırmalara yer verilerek derleme yoluyla Transaksiyonel Analiz teorisinden maneviyata bir pencere açılması amaçlanmıştır.

Keywords
Transaksiyonel analiz, Otonomi, Yakınlık, Kendini aşma, Maneviyat