Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Dayanıklılık ve Bilinçli Farkındalık Arasındaki İlişki: Manevi İyi Oluşun Rolü

Author/s: Betül Yavuz, Bülent Dilmaç

DOI: 10.37898/spc.2020.5.3.090 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 3

Abstract

Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık ve bilinçli farkındalık arasındaki ilişkide manevi iyi oluşun rolünü ortaya koymaktır. Araştırma, genel tarama modelinin bir alt türü olan ilişkisel tarama modeline göre gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2017-2018 yılı içerisinde Konya ilinde öğrenim gören uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş, 17-49 yaş aralığında olan 561 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada üniversite öğrencilerinin psikolojik dayanıklılık, bilinçli farkındalık ve manevi iyi oluş değişkenleri arasındaki ilişkinin sınanması amacı ile yapısal eşitlik modellemesi analizi yapılmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi analizi AMOS 19 Programı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada ‘Demografik Veri Toplama Formu’, ‘Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği’, ‘Beş Boyutlu Bilinçli Farkındalık Ölçeği’ ve ‘Manevi İyi Oluş Ölçeği’ kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, üniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılığı etkileyen en önemli bağımsız değişkenin bilinçli farkındalık değişkeni olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Bilinçli farkındalık düzeyleri ile psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasında pozitif yönlü anlamlı ilişki bulunmuştur. Ayrıca manevi iyi oluş ile psikolojik dayanıklılık ve bilinçli farkındalık arasındaki pozitif yönlü doğrusal bir ilişki olduğu görülmektedir.

Keywords
Psikolojik Dayanıklılık, Bilinçli Farkındalık, Manevi İyi Oluş