Üniversite Öğrencilerinin Yas Sürecindeki Dini Yaklaşımları Üzerine Nitel Bir Çalışma

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2017.2.0029 

Year: 2017 Vol: 2 Number: 2

Abstract

Bu araştırmanın temel amacı üniversite öğrencilerinin yakınlarının ölümleri sonrasında yaşadıkları yas sürecini dini yaklaşımları bağlamında incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu Muş Alparslan Üniversitesindeki üç farklı fakülteden (Eğitim, Fen-Edebiyat ve İlahiyat) ölçüt örnekleme yoluyla belirlenen 15 katılımcı oluşturmaktadır. Çalışma fenomenoloji desenindedir. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Buna göre ilk olarak, öğrencilerin kayıplarının yakınlığına göre duygu ve davranışlarının değiştiği, özellikle de anne-baba-kardeş gibi daha yakın kayıplarda isyan ve öfke gibi olumsuz duyguların baskın olduğu sonucuna varılmıştır. İkinci olarak ise araştırmaya katılan öğrenciler Allah’a inanç, ölüm ve ötesine inanç, cennete inanç gibi temel inançlara sahip olmakla birlikte, kayba uyum ve yaşamı yeniden düzenlemekte manevi desteğe ihtiyaç duydukları tespit edilmiştir. Bu çalışma neticesinde öğrencilerin yas süreçlerine yönelik “manevi bakım/danışmanlık” geliştirilmesi ve uygulanmasının gerekliliği tartışılmıştır.

Keywords
Kayıp, Sevilen birinin kaybı, Yas, Matem, Dini başa çıkma, Manevi bakım