Varoluşsal Şükür Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması: Zor Zamanlarda Şükrün Ölçülmesi

Author/s: Hale Çanakçı, Halil Ekşi

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.1.160 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 1

Abstract

Bu çalışmada, Jens-Beken ve Wong (2019) tarafından geliştiren Varoluşsal Şükür Ölçeği’nin Türk kültürüne uyarlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda, ölçeğin psikometrik özellikleri incelenmiştir. Çalışmada kolay örnekleme yöntemi uygulanmıştır. Çalışmanın örneklemini 212’si kadın ( %74.1), 74’ü erkek (%25.9), yaşları 18 ile 53 arasında değişen 286 kişi oluşturmuştur. Yapı geçerliliği Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) ile analiz edilmiştir. DFA sonuçları original ölçeğin tek faktörlü yapısını Türk örnekleminde doğrulamış ve iyi uyum değerleri göstermiştir (χ2/df =2.784, GFI=0,936, NFI=0,930, CFI=0,954, SRMR=0,0420 ve RMSEA=0,079). Ölçeğin factor yükleri .46 ile .77 arasında değişmiştir. Ölçüt geçerliliği için ölçeğin Minnettarlık Gücenme ve Takdir Ölçeği Gözden Geçirilmiş Kısa Formu (K-MGTÖ) ve Manevi Şükür Ölçeği arasındaki Pearson Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve pozitif yönde anlamlı sonuçlar çıkmıştır (r=0,476, r=0,579, p= .05). Ölçeğin madde analizi için yapılan madde-toplam puan korelasyonu ve %27 alt-üst grup karşılaştırması sonucunda ölçeğin iyi bir ayırt edicilik düzeyine sahip olduğu görülmüştür. Güvenirlik analizi sonucuna göre, Cronbach iç tutarlık katsayısı .893 olarak hesaplanmıştır. Bu çalışma, Varoluşsal Şükür Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun kişilerin varoluşsal şükür düzeyini ölçmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir. Bu ölçek, ruh sağlığı alanında çalışan uygulamacıların, kişilerin zorlukları daha iyi karşılamak için baş etme becerilerini geliştirecek uygun müdahaleler tasarlaması için değerli bir araç olabilir.

Keywords
Şükür • Varoluşsal şükür • Ölçek uyarlaması • Güvenirlik • Geçerlik