Y Kuşağında Algılanan Stres ve Dini Tutumun Yaşam Doyumu Üzerindeki Etkisi

Author/s: Süleyman Kahraman, Elif Tuğçe Yasin, Furkan Onur Eken

DOI: 10.37898/spc.2020.5.2.101 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 2

Abstract

Bu çalışmada 1980-1995 arasında doğan Y kuşağının dini tutum ile algılanan stres ve yaşam doyumu arasında ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Aynı zamanda dini tutum, algılanan stres ve yaşam doyumunun yaş grubu, cinsiyet, çalışma durumu, eğitim durumu, ibadet etme, dini inanç, ailenin dini inancı, dini eğitim alma ve gelir durumugöre nasıl farklılaştığı incelenmiştir. Araştırmada ‘İlişkisel Tarama Modeli’ kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi 1980-1995 yılları arasında doğan, farklı sektörlerdeki ofis çalışanlarından uygun örnekleme yöntemi ile seçilmiş 387 yetişkinden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Ok Dini Tutum Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği ve Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Ok Dini Tutum Ölçeği, Algılanan Stres Ölçeği ile Yaşam Doyumu Ölçeği puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu bulguya ek olarak, dini tutum ve algılanan stresin yaşam doyumunu yordadığı belirlenmiştir. Ayrıca, Algılanan Stres Ölçeği puanlarının cinsiyet, çalışma durumu, algılanan gelir durumu ve dini inanç durumuna göre; Ok Dini Tutum Ölçeği puanlarının cinsiyet, dini eğitim, ibadet etme, dini inanç ve ailenin dini inancına göre; Yaşam Doyumu Ölçeği puanlarının cinsiyet, ibadet etme, algılanan gelir düzeyi, dini inanç ve eğitim durumu değişkenlerine göre anlamlı farklılaştığı belirlenmiştir.

Keywords
Dini Tutum, Y Kuşağı, Yaşam Doyumu, Stres