Yetişkinlerin Affediciliğinin Belirleyicisi Olarak Öfke, Şükran ve Psikolojik İyi Oluşun Etkisi

Author/s: Seda Donat Bacıoğlu

DOI: 10.37898/spc.2020.5.3.113 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 3

Abstract

Bu araştırmanın amacı, öfke, şükran, psikolojik iyi oluş değişkenlerinin yetişkinlerin affetme düzeyini ne derece yordadığını incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 138’i (%62) kadın ve 83’ü (%38) erkek olmak üzere toplam 221 yetişkin oluşturmuştur. Veri toplama araçları olarak Öfke-Öfke Tarz Ölçeği, Şükran Ölçeği, Psikolojik İyi Oluş Ölçeği ve Heartland Affetme Ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizinde, Pearson momentler çarpımı korelasyonu analizi ve çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulguları, sürekli öfke ve öfke-içte alt boyutları ile affetme arasında negatif yönlü anlamlı ilişkiler; öfke kontrolü alt boyutu, şükran ve psikolojik iyi oluş ile affetme arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğunu göstermektedir. Söz konusu değişkenlerin ortak etkilerinin yetişkinlerin affetme düzeylerine ilişkin varyansının %42’sini açıkladığı tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında ileride yapılacak araştırmalar için öneriler sunulmuştur.

Keywords
Yetişkin, Öfke, Şükran, Psikolojik İyi Oluş, Affetme