COVID-19 Salgın Sürecinde Kronik Hastalığı Olan Bireylerde Manevi İyi Oluş ile COVID-19 Korkusu Arasındaki İlişki

Author/s: Mustafa Durmuş, Erkan Durar

DOI: https:// dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.1.159 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 1

Abstract

Bu araştırmanın amacı, COVID-19 salgını sürecinde kronik hastalığı olan bireylerin manevi iyi oluş düzeyleri ile COVID-19 korku düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırma tanımlayıcı ve kesitsel türde yapıldı. Araştırma 05-27.06.2021 tarihleri arasında Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan bir şehirde yaşayan kronik hastalığı olan 323 birey ile yürütüldü. Veriler kişisel bilgi formu, Manevi İyi Oluş Ölçeği (FACIT-Sp) ve Koronavirüs Korku Ölçeği (C19P-S) kullanılarak toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde; ortalama, yüzdelik dağılımlar ve Pearson Korelasyon analizleri kullanıldı. Katılımcıların manevi iyi oluş ölçeği toplam puan ortalamasının 28.94±5.61, koronavirüs korku ölçeği puan ortalamasının 59.43±16.71 olduğu belirlendi. Bireylerin manevi iyi oluş ile COVID-19 korku puan ortalamalarının orta seviyede olduğu, anlam, barış ve inanç alt boyut puan ortalamalarının ise, orta seviyenin üstünde olduğu belirlendi. Kronik hastalığı olan bireylerin psikolojik ve sosyal korku düzeyleri ortalamanın üstünde, somatik ve ekonomik korku düzeyleri ortalamanın altında olduğu saptandı. Kronik hastalığı olan bireylerin maneviyat alt boyutlarında yer alan anlam, inanç ve barış düzeyleri ile koronavirüs korku düzeyleri arasında negatif yönlü anlamlı bir ilişki bulundu. Bireylerin maneviyatları arttıkça koronavirüs korku düzeylerinin azaldığı görüldü. Pandemi döneminde kronik hastalıkları olan bireylere korku düzeylerini azaltmada kitle iletişim yöntemleriyle bilgilendirme ile telefonla danışmanlık hizmeti verilmesi önerilebilir.

Keywords
COVID-19 • Korku • Kronik Hastalık • Manevi iyi oluş