İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin İyimserlik, Mutluluk, Yaşam Anlamı ve Yaşam Doyum Düzeyleri: Çok Örneklemli İlişkisel Bir Çalışma

Author/s: Ali Baltacı, Semra Nurdan Yağlı Soykan

DOI: 10.37898/spc.2020.5.2.91 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 2

Abstract

Bu araştırma İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin iyimserlik, mutluluk, yaşam anlamı ve yaşam doyumu düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında söz konusu kavramlar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi de hedeflenmektedir. Araştırma nicel araştırma yöntemlerinden biri olan ilişkisel tarama türünde tasarlanmıştır. Çoklı örneklem grubu, 2018-2019 öğrenim yılında Ankara, İstanbul, Marmara, Ondokuz Mayıs, Atatürk ve Dokuz Eylül üniversitelerinin ilahiyat fakültelerinde öğrenim gören 943 öğrenciden oluşmaktadır ve maksimum çeşitlilik örneklemesi ile belirlenmiştir. Verilerin toplanması amacıyla ‘Oxford Mutluluk Ölçeği Kısa Formu’, ‘Yaşam Yönelimi Testi’, ‘Yaşamın Anlamı Ölçeği’ ve ‘Yaşam Doyumu Ölçeği’ kullanılmıştır. Verilerin analizi sürecinde betimsel istatistik analizleriyle birlikte korelasyon, hiyerarşik regresyon tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda; öğrencilerin iyimserlik ve mutluluk düzeylerinin orta seviye olduğu, buna karşın yaşamın anlamı ve yaşam doyumuna ilişkin algılarının düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Kadınların erkeklere göre daha fazla iyimser, mutlu ve yaşam doyumları yüksek olduğu, buna karşın erkeklerin yaşamın anlamına ilişkin algıları kadınlara göre daha fazladır. Ayrıca iyimserlik, mutluluk, yaşam anlamı ve yaşam doyumu arasında anlamlı ve pozitif yönlü ilişkiler belirlenmiştir.

Keywords
Mutluluk, İyimserlik, Yaşam Anlamı, Yaşam Doyumu, İlahiyat, Öğrenci