İyi Oluş ve Manevi Zeka Ergenlerin Şiddete Yönelik Tutumlarını Yordar

Author/s: Özge Erduran Tekin

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.3.181 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 3

Abstract

Bu çalışmada Türkiye’de yaşayan ergenlerin iyi oluş, manevi zekâ ve şiddete yönelik tutumları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemini elverişlilik örnekleme yöntemi kullanılarak seçilen, yaşları 14 ile 19 arasında değişen 466 lise (194 kız, 272 erkek) öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmada ölçme aracı olarak “Manevi Zekâ Ölçeği (SIS)”, “Ergenler İçin Beş Boyutlu İyi Oluş (EPOCH) Ölçeği” ve “Ergenler için Şiddete Yönelik Tutum Ölçeği” ve demografik bilgi formu kullanılmıştır. Ergenlerin iyi oluşlarının ve manevi zekalarının şiddete karşı tutumları üzerindeki yordayıcılığını test etmek için hiyerarşik regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre; şiddete yönelik tutum ile iyi oluş arasında orta düzeyde negatif ve anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Şiddete yönelik tutum ile manevi zekâ arasında düşük düzeyde negatif ve anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. İyi oluş ile ve manevi zekâ puanları arasında orta düzeyde pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Yapılan aşamalı çoklu regresyon analizine ilk olarak şiddete yönelik tutum puanlarının %32’sini açıklayan iyi oluş değişkeni alınmıştır. İkinci aşamada ise açıklanan varyansa %2 katkı sağlayan manevi zekâ değişkeni de dahil edilmiştir. Açıklanan toplam varyansa bakıldığında ise, iyi oluş ve manevi zekâ değişkenlerinin birlikte şiddete yönelik tutum puanlarındaki toplam varyansın %34’ünü açıkladığı görülmektedir. Bu bulgu bize iyi oluş ve manevi zekâ puanlarındaki değişimin şiddete yönelik tutum puanlarındaki değişimi yordadığını göstermektedir.

Keywords
Türk ergenler • Manevi zeka • Ergenlik • İyi oluş • Şiddet