Ölüm Kaygısı, Tinsellik, Dindarlık Eğilimi ve Varoluş Kaygısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi

Author/s: Merve Halıcı Kurtulan, Özlem Karaırmak

DOI: 10.12738/spc.2016.2.0007 

Year: 2016 Vol: 1 Number: 2

Abstract

Çalışmada kişilerin ölüm kaygılarının, tinsellik eğilimlerinin, varoluş kaygılarının ve dindarlık eğilimlerinin birbirleri ile ilişkileri ve bu dört değişkenin bazı demografik özelliklere göre farklılaşıp farklılaşmadığının ve değişkenlerin bireylerin yaşantılarına ilişkin bazı durumlara göre yordama gücünün incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturan 404 kişiden Kişisel Bilgi Formu, Ölüm Kaygısı Ölçeği, Varoluş Ölçeği, Dindarlık Eğilimi Ölçeği ve Tinsellik Ölçeği kullanılarak veri toplanmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Araştırmanın amacı doğrultusunda ilişkisel tarama modeli ve betimsel yöntemler kullanılmış, katılımcılar çalışma grubu olarak isimlendirilmiştir. Erkeklerde ölüm kaygısının kızlara göre daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Diğer değişkenlerin cinsiyet bağlamında gruplararası farklılık göstermediği görülmüştür. Varoluş kaygısının dinî eğitim alma durumuna göre farklılaşmadığı, dinî eğitim alanların almayanlara göre daha fazla ölüm kaygısı yaşadıkları, tinsellik eğilimlerinin daha düşük olduğu ve dış güdümlü dindarlık eğiliminde oldukları saptanmıştır. İlişkisel analiz sonuçlarına göre ölüm kaygısı arttıkça varoluş kaygısının azaldığı, varoluş kaygısı azaldıkça tinsellik eğiliminin azaldığı, tinsellik eğilimi azaldıkça dış güdümlü dindarlık eğiliminin görüldüğü ve varoluş kaygısı azaldıkça yine dış güdümlü dindarlık eğilimi görüldüğü saptanmıştır. Ölüm kaygısı tinsellik ve dindarlık eğilimi varoluşsal kaygının anlamlı yordayıcıları olarak bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları çerçevesinde ölüm kaygısı, varoluş kaygısı, dindarlık ve tinsellik gibi kavramlara ilişkin ilişkisel çalışmaların sayısının artırılması, dinî eğitimin niteliğinin daha kapsamlı bir çalışma olarak ele alınması önerilmektedir.

Keywords
Ölüm kaygısı, Varoluş, Dindarlık, Tinsellik, Ruh sağlığı