Psikolojik Danışmada Maneviyata Yönelik Danışman Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Author/s: Figen Kasapoğlu

DOI: 10.37898/spc.2020.5.2.89 

Year: 2020 Vol: 5 Number: 2

Abstract

Bu araştırmanın amacı Psikolojik Danışmada Maneviyata Yönelik Danışman Tutum Ölçeği’nin geliştirilmesidir. Çalışma grubu 386 (253 kadın, 133 erkek) psikolojik danışmandan oluşmuştur. Ölçeğin yapı geçerliğini belirlemek için Açımlayıcı Faktör Analizi ve Doğrulayıcı Faktör Analizi yöntemi kullanılmıştır. Açımlayıcı Faktör Analizi sonucunda yedi maddeden oluşan tek faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Tek boyutlu modelin veriye uyumu Doğrulayıcı Faktör Analizi ile test edilmiştir. Analiz sonucunda tek faktörlü modelin iyi uyum indekslerine sahip olduğu saptanmıştır (RMSEA=.04, RMR=.03, GFI=.98, AGFI=.95, CFI=.99, IFI=.99, NFI=.98). Ölçeğin güvenirlik analizlerinde hesaplanan Cronbach Alfa katsayısı .89; testtekrar test katsayısı .88 ve %27’lik alt-üst grup t değerlerinin anlamlı olduğu (p<.001) tespit edilmiştir. Sonuçlar, geliştirilen ölçeğin Türkiye’de psikolojik danışmanların danışma etkileşiminde maneviyata yönelik tutumlarını değerlendirmek amacıyla kullanılabilecek psikometrik açıdan geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğunu göstermektedir.

Keywords
PsikolojikDanışma, Maneviyat, Tutum, Ölçek Geliştirme, Geçerlik, Güvenirlik