Ruhsal Zekâ ve Mutluluk İlişkisi: Hokey Sporcuları Araştırması

Author/s: Arif Özsarı, M. Çağrı Çetin

DOI: https://dx.doi.org/10.37898/spc.2022.7.3.171 

Year: 2022 Vol: 7 Number: 3

Abstract

Bu araştırma ile ruhsal zekâ ve mutluluk ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye Hokey Federasyonu 2020-2021 sezonu kadınlar-erkekler açık alan 1. lig müsabakalarına katılan 7 kadın kulübü, 8 erkek kulübü ve toplamda 15 kulüpten 84 kadın, 96 erkek olmak üzere toplamda 180 sporcu oluşturmaktadır. Örneklem grubunu ise bu sporcular içerisinden araştırmaya tamamen gönüllülük esasına göre katılmayı kabul eden 38 kadın, 89 erkek olmak üzere toplamda 127 sporcu oluşturmaktadır. Araştırma için etik kurul onayı alınmıştır. Araştırma ölçeklerine yönelik doğrulayıcı faktör analizi (DFA) yapılmıştır. Betimsel istatistiğin yanı sıra, ilişkisel model kapsamında pearson korelasyon ve çoklu regresyon analizleri uygulanmıştır. Korelâsyon analizi sonucuna göre ruhsal zekânın alt boyutlarından olan önemli varoluşsal düşünme, kişisel anlam üretimi, farkındalık ve bilinçli durum genişlemesi ile mutluluk arasında anlamlı, pozitif yönlü ve orta düzeyli bir ilgileşim tespit edilmiştir. Çoklu regresyon analizi sonucuna göre ruhsal zekânın, mutluluk üzerindeki etkisini açıklamada ruhsal zekânın alt boyutlarından olan farkındalık ve bilinçli durum genişlemesinin anlamlı bir şekilde pozitif yönde katkısı olduğu, sporcuların ruhsal zekâlarına bağlı olarak farkındalıklarının ve bilinçli durum genişlemelerinin artmasıyla mutluluklarının da artacağı söylenebilir.

Keywords
Hokey sporcuları, mutluluk, ruhsal zekâ