Türk-Müslüman Çocuklarında Minnettarlık, Maneviyat ve Yaşam Memnuniyeti arasındaki İlişkilerin Nitel olarak İncelenmesi

Author/s:

DOI: 10.12738/spc.2016.2.0010 

Year: 2016 Vol: 1 Number: 2

Abstract

Bu çalışmanın amacı, günlük yaşamda çocukların neler için minnettar oldukları ve şükrettiklerini incelemek ve minnettarlık, maneviyat ve yaşam memnuniyeti arasındaki ilişkileri nitel olarak açıklamaktır. Çalışmada çocukların minnettarlık günlükleri analiz edilerek inceleme yapılmıştır. Araştırmada uygun örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Gelişmekte olan bir bölgesindeki bir okulda okuyan alt ve orta sosyoekonomik düzeyden ailelerin çocukları araştırma grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 11 ve 12 yaş yaş arasındaki (SS = .25) 70 çocuk oluşturmuştur. Çocuklara araştırmanın amaçları açıklanmış, ve gönüllü olarak bir minnettarlık günlüğü tutmaları istenmiştir. Çocuklar üç hafta boyunca her gün günlüklerine deneyimlerini yazmışlardır. Veriler yazar tarafından 2012 yılında toplanmıştır. İçerik ve frekans analizleri yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre çocukların minnettarlık ve şükür davranışları ile ilgili en sık rastlanan temaların bir aileye sahip olma ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilme olduğu görülmüştür. Kendilerinin mutlu olması ise üçüncü bir tema olarak ortaya çıkmıştır. Ayrıca günlüklerindeki ifadeler ve çizimler incelendiğinde, minnettarlığın maneviyat ve yaşam doyumu ile ilişkili olduğu görülmektedir. Buna göre minnettarlığın artması maneviyatın da artması ile ilişkilidir.

Keywords
Minnettarlık, Maneviyat, Türk-Müslüman çocukları, Minnettarlık günlüğü, Yaşam doyumu